Etický kodex

Etický kodex Trenéra Kotlářky Praha

 • Jsem vzorem pro své svěřence nejen na hřišti, ale i mimo něj.

 • Ctím morální zásady a etický kodex, vyhýbám se užívání vulgárních výrazů.

 • Snažím se o maximální rozvoj hráče a to bez rozdílu sociálně-ekonomického či výkonnostního postavení.

 • Respektuji důstojnost svěřenců, bez ohledu na věk, pohlaví, sociální a etnický původ, náboženství, politické přesvědčení a se všemi svěřenci jednám férově.

 • Dbám na to, aby hráči ctili etický kodex chování a dodržovali ho.

 • Budu všem svým hráčům ukazovat fair play a sportovní chování abych z nich vychoval nejen dobré sportovce, ale především slušné lidi se vztahem k fair-play. Tím budu dávat příklad rodičům, aby se chovali stejně.

 • Upřednostňuji emocionální a fyzické zdraví svých hráčů před osobní touhou po vítězství.

 • Ke každému hráči přistupuji jako k individualitě a mám na paměti velký rozsah emocionálního a fyzického vývoje v rámci stejné věkové skupiny.

 • Všechna zranění, drobná i vážná, budu považovat za vážná a budu neprodleně jednat.

 • Budu se snažit organizovat tréninky, které budou pro všechny hráče zábavné a náročné.

 • Budu znát pravidla baseballu stanovená ligou a budu tato pravidla učit své hráče.

 • Budu používat takové tréninkové prostředky, které jsou vhodné pro každou z dovedností, které učím. Všechny tréninkové prostředky by měly odpovídat momentálnímu fyzickému i psychickému stavu sportovců.

 • Nekritizuji své kolegy na veřejnosti a snažím se chovat loajálně nejen k nim, ale i k celému klubu. Rozdílné názory vždy řeším přímo s dotyčným v soukromí či na trenérské poradě.

 • Snažím dělat svou práci poctivě a co nejlépe.

 • Snažím se o neustálé sebezdokonalování svých znalostí a dovedností.

 • Snažím se vytvářet přátelskou atmosféru, ve které se budou hráči i kolegové cítit dobře.

 • Řeším své požadavky, dotazy, nápady vždy přímo se sportovním ředitelem nebo dalšími členy vedení Kotlářky Praha

 • Netrénuji jiné hráče, než hráče Kotlářky Praha, aniž bych předem neinformoval sportovního ředitele.

 • Netrénuje v jiných areálech, aniž bych předem neinformoval sportovního ředitele.

 • Mobilní telefon smím při tréninku a zápasech používat pouze v nutných případech a výhradně k činnosti spojené s vykonáváním práce trenéra, a to pouze o přestávkách.

 • Etický kodex Trenéra Kotlářky Praha se nevztahuje pouze k povinnostem a zodpovědnosti trenéra ke sportovcům, ale také k jejich rodičům a jiným osobám, kteří se podílejí na vývoji a popularitě sportovců – lékaři, funkcionáři, kolegové, diváci, zástupci médií atd.

 • Zavazuji se předcházet užívání zakázaných (doping) svými svěřenci.

 • Zdržím se konzumace omamných látek (nikotin, alkohol) v rámci tréninků, zápasů a dalších akcí pod hlavičkou ČBA nebo Kotlářky Praha.


V případě trenérů dětí a mládeže:

 • Budu mít na paměti, že jsem sportovní trenér dětí nebo mládeže a že hra je určena dětem, nikoli dospělým.

 • Jsem si vědom že pedagogická zodpovědnost trenérů hraje, obzvláště u dětí a mládeže ve smyslu výchovy k výkonům, velmi podstatnou roli.

 • V souladu s ligovými pravidly zajistím pro svůj tým sportovní prostředí bez drog, tabáku a alkoholu a sám se zdržím jejich užívání na všech dětských a mládežnických sportovních akcích.